GONDOLAT-KÖR: Cikkek és Írások

HOROSZKÓPOK:

Kalendárium és asztrológiai események


ASTROLOGIA © Imolai Judit - A csillagok és az álmok világa
Adatkezelés 2018. május 25. GDPR
Adatkezelés 2018. május 25. GDPR

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat Tájékoztató
Nap-Pálya Alapítvány Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató 2018.

Hatályos: 2018. május 25-től. Érvényes: Visszavonásig.

Kedves Vendégem,

Kapcsolatunk a bizalmon alapul. Kölcsönösen hiszünk abban, hogy bízhatunk egymásban és közös munkánkat tekintve hiszünk a bizalmi légkörben, etikai normákban, mely a tanácsadói hivatásban szigorúbb, mint a mindenkori törvényi szabályozás. Természetesen a jogi normáknak eleget teszünk, ezért alapelveinket ebben a szabályzatban írásba is fektetjük a törvényes kereteknek megfelelően.
Maradjunk kapcsolatban! 2018. május 25-től az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása a GDPR (General Data Protection Regulation) Magyarországon is életbe lép, ennek megfelelően szabálykövető emberekként és szervezetként mi is frissítjük adatvédelmi szabályzatunkat.
Adatvédelmi szabályzatunk elérhető és elolvasható megtalálható ebben a közzétett formában. Ebben részletesen leírjuk, hogy - ahány ház annyi szokás - , nálunk hogyan használjuk, és milyen módon védjük az együttműködésünk során hozzánk került adatokat, és személyes adatkezelési jogaiddal hogyan élhetsz.
Ebben az iratban, a Nap-Pálya Alapítvány Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztatóban (továbbiakban: NAPAVASZT) összefoglaljuk az érthető lényeget csakúgy, mint a törvényi hátteret.

Mi a GDPR szabályzat?
A technika mai hihetetlen fejlettsége miatt rendkívül sok személyes adat kerül ki egy emberről a szolgáltatások igénybevétele és termékek vásárlása kapcsán. A GDPR szabályzat egy egységes uniós elv, amelynek célja, hogy az emberek jobban megismerhessék, hol és milyen adatok vannak tárolva személyükről, és élhessenek a saját adataik feletti rendelkezési jogukkal. A 2018. május 25-től hatályos szabályzatnak köszönhetően tudhatod, kinél milyen adatod van, és biztos lehetsz arról, hogy az adataidat csak arra használják fel, amire kiadtad, továbbá adataid nem kerülnek olyan kezekbe és célra, amire nem szeretnéd.
Személyes adataidat, mint adatkezelő - én, Imolai Judit mint magánszemély, illetve a Nap-Pálya Alapítvány mint szervezet (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 2. 8./88.) kezeljük. Az adatkezelő természetes vagy jogi személy, amely önállóan vagy más partnerekkel együtt (például internet hálózat kezelő cégek, futár cégek) dolgozunk az adatokkal munkánk elvégzése – tehát amiért hozzám fordultál - céljáért.

Mi ennek a szabályzatnak a célja, és milyen törvényeken alapul?
A NAPAVASZT írott formájának, mint szabályzatban az a célja, hogy egy egységes leírott szövegben meghatározzuk az adatkezelési törvényben foglalt fogalmakat, az adatkezelő személyét, a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját. Biztosítjuk az adatbiztonság követelményeit, érvényesülését. Tiszteletben tartjuk a személyes adatokat, és az adatkezelés során megvalósul az adatok védelme, és a magánszemélyek számára az adatok feletti rendelkezés joga.
A NAPAVASZT rendelkezéseinek írásba fektetésekor kifejezetten tekintetbe vettük az alábbi törvényeket és rendeleteket:
→ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
→ 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
→ 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
→ 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
→ 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
→ 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”)
→ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a számviteli bizonylatok (számlák, nyugták) kiállítását és megőrzését illetően.

Fogalmak, értelmező meghatározások
1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. 7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Az adatkezelő megnevezése, kik vagyunk:
Működtető: Nap-Pálya Alapítvány
Ügyvezető: Imolai Judit
Adószáma: 18650332-1-42
Bírósági Nyilvántartási száma: 01-01-0012064
Kereskedelmi illetékes regisztráló szerv: Budapest-X. Kőbányai Hatósági Iroda
Bankszámlaszáma: OTP 11714006-20460121-00000000
Székhely cím: 1106 Budapest, Gyakorló u. 2.
Kapcsolattartás e-mail cím: judit.imolai@gmail.com
Kapcsolattartás telefonszám: (+36) 20/9462293
Adatkezelési nyilvántartási száma: -
(A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.)

Milyen adat csatornákat és felületeket kezelünk?
o Személyes kapcsolatok, bejövő ügyfél megkeresések eredményeként – élő offline formában
o Telefon kapcsolatok, bejövő ügyfél megkeresések eredményeként
o Honlapok: www.astrologia.hu www.holdasszony.hu www.kapcsolat-klinika.hu www.imolaijudit.com
o Social media felületek: honlapjainkhoz kapcsolódó Facebook oldalak és csoport, Youtube csatorna

Milyen adatokat gyűjtünk kapcsolattartásunk során, és milyen célra van ezekre szükség?
Amikor kapcsolatba kerülsz velem - Imolai Judit mint magánszemély, illetve a Nap-Pálya Alapítvány (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 2. 8./88.) - , az alábbi adatokat adod meg önkéntesen, hogy szolgáltatásainkban vagy termékeinkből részesülhess:
Amikor konzultációra, foglalkozásra érkezel (például sorselemzés konzultációt kérsz), terméket vásárolsz (például Holdnaptárt veszel), bejelentkezel, regisztrálsz (például csoportfoglalkozásra iratkozol), akkor saját döntésed alapján magadról adatokat közölhetsz, hogy a saját szükségleteid szerint személyre szabottan dolgozzunk.
Szabad akaratodban áll megadni személyes adataidat, így neved, születési idődet, életesemény adataidat és fordulópontokat, sors mérföldköveket és eldöntendő témáid történeteidnek részleteit. Megadod szükség szerint neveden kívül bejelentkezési formádnak megfelelően elérési telefonszámodat, elektronikus elérési címedet, számlázáskor könyvelési célokra számlázási címedet, banki fizetéskor az átutaláshoz használt számlád számát.
Foglalkozás típustól függően saját témádnak és céljaidnak függvényében szabad megfogalmazásban írásban vagy szóban feltárhatod, milyen élethelyzetben vagy, és ezen tények, érzelmi körülmények alapján hogyan tudunk jól haladni az elérendő célodért.
Az írott illetve mondott tényeket titoktartással kezeljük, erre saját etikai nyilatkozatban megfogadott elveket érvényesítünk, azt harmadik félnek nem adjuk ki és társasági érdeklődésre nem mondjuk el.
Ha online felületen kerülsz kapcsolatba velünk, akkor a weboldalakon és böngészőkben (Google kereső és levelező, Facebook, és más rendszerek) automatikusan működnek a felhasználói szokásokat regisztráló, mérő és elemző automatizmusok, amelyek működésére nekünk nincs ráhatásunk. Ha szeretnéd ezek működését ismerni, az érintett felületek adatvédelmi elveit szükséges tanulmányoznod, az írott elvek és nyilatkozatok mindegyik nagy szolgáltató fő oldalán egyszerűen elérhetően láthatóak. A velünk Imolai Judit mint magánszemély, illetve a Nap-Pálya Alapítvány (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 2. 8./88.) kapcsolatban álló külső szolgáltatók listáját alább leírjuk.

Saját kezelésünkben álló kommunikációs csatornáinkon, személyesen, szóban, telefonon, e-mailben, internetes weboldalainkon mi a következő adatokat regisztráljuk és kezeljük:
Igénybe vett szolgáltatás vagy termék esetében megadott vevő név, telefon, e-mail cím, szállítási cím, vevő közlemények és kérések (ha van), születési idő és hely adatok, hozzánk fordulás motivációjának leírása (miért szeretnél kapcsolatban lenni, mi a kérésed, kívánságod, milyen témában dolgozunk).
Személyes és közösségi foglalkozásokon (konzultáció, csoportfoglalkozás, rendezvény esemény, közösségi média esemény) a foglalkozás vezető vagy megbízottja által készített írott jegyzet, haladási napló, hangfelvétel, kép, vagy rögzített film felvétel készülhet. A rögzítés, felvétel készítés előtt a résztvevőnek joga van eldönteni a személyes részvételét vagy az adott eseménytől való távol maradását. A rögzített kép (foto), hang és film felvételeket tároljuk, a média elemek rögzítése tárolása és kezelés célja a későbbi tapasztalatgyűjtés, információterjesztés, közösségi ismeretterjesztés (oktatás) illetve marketing célok (megismerhetőség biztosítása). Minden felvétel előtt és után jelezhető a média rögzítéshez való hozzájárulás, az ellenzés formája a távolmaradás. A részvétel egyidejűleg ráutaló magatartás, mint a média használatához való beleegyezés. Egyéni foglalkozásokon szóbeli szerződés formájában történik a végzett munka (például rajz, szerep- és színjáték) megörökítése képi formában (foto, film), vagy a beszélgetés rögzítése hangrögzítésre alkalmas eszközzel (például magnetofon, diktafon, okostelefon). A további használat és tárolás illetve kezelés kölcsönös megegyezés, szóbeli szerződés formában történik, a cél mindenkor a szakmaiság, a fejlődés és épülés.
Amennyiben vendégünk (kliens, tanácskérő, hallgató) készít felvételt magánórán, csoportórán vagy nyilvános rendezvényen, annak felhasználási célja kizárólag a személyes tanulási, önismereti célok lehetnek, a készítéshez kölcsönös megegyezés szükséges, a rögzített anyagok társasági vagy kereskedelmi terjesztése nem megengedett tehát tilos és jogi intézkedéseket von maga után. Ezen elveket foglalkozás kezdés előtt szóban is megbeszéljük és csoport esemény alkalmával minden jelenlévő egyidejű megegyezésén alapul az adatok illetve történések rögzítése.
Előfordulhatnak olyan magánéleti, lelkileg igen intim témák, amikor az írott jegyzetelés mellőzését is kérjük. Vannak olyan foglalkozások, ahol titoktartás vállalását is magában foglaló regisztráció aláírását kérjük.
A beiratkozás esetenként szóban esetenként írásban történik meg, a kapcsolódó adat tartalmú hordozókat papír formában illetve elektronikusan tároljuk, a tárolás hozzáférhetetlenségéről gondoskodunk (jelszóval védett eszközök, vírusirtó, tűzfal, zárt szekrény, zárt székhely iroda). Vendégünk (kliensünk, tanítvány, résztvevő) saját belátása és szabad akarata alapján dönt, hogy részt vesz-e az adott témában, és közöl-e szükséges ehhez kapcsolódó információkat. Egyetlen vendégünk sem köteles személyes adatokat közölni, bármely érdeklődőnknek jogában áll programjainktól távol maradni. Vendégünk bármikor kérheti regisztrált e-mail címének törlését, vagy közösségi média csoportból való kilépését, ezek azonnali önkezű intézése is biztosított és ingyenes. Nem tudjuk törölni az olyan adatokat, amelyeknek tárolására törvények vagy rendeletek köteleznek, például kötelezően tárolandó könyvelési számlázási információk, készletnyilvántartással kapcsolatos adatok.
A beérkezett személyes adatokat papíron rögzített formában (jegyzetelve), elektronikusan rögzített formában (e-mailben), elektronikusan érkezett formában (web adatlapon) fogadjuk és tároljuk. A tárolás formája fizikai formában, irat aktában, elektronikus formában számítógépen történik. A tárolás ideje a munkakapcsolat fennállásának időperiódusa (milyen ügyben dolgozunk és az a téma, mint munkakapcsolat meddig tart).
A tárolást az ügy fennállásáig végezzük és az anyagokat azután töröljük, a papír formátumú anyagokat iratzúzó berendezéssel megsemmisítjük, az elektronikus fájlokat visszaállíthatatlanul töröljük. Bármely munkakapcsolat során munkafolyamat közben is kérheti kliensünk, hogy anyagát töröljük, és ilyen igény esetén ezt haladéktalanul indokláskérés nélkül megtesszük.
A személyes adatok törlésének kérését írásban e-mailben lehet kezdeményezni, vagy hírlevél feliratkozás esetén saját kezűleg is lehet regisztrációt törölni. Nem törlünk olyan adatokat, amelyekre megőrzési kötelességünk van, például számlázással kapcsolatos információk. Nem folytatunk kamerás megfigyelést, nem üzemeltetünk videokamerás biztonsági rendszert, és nem rögzítünk hangfelvételt telefonos beszélgetések során.
Bármilyen adatokkal kapcsolatos kérdés, vagy kezelési igény esetén írott kezdeményezést kérünk, és erre 30 napos visszajelzési időt vállalunk.

Titoktartás speciális esetei:
Vendégeink, klienseink felismerhetetlenségének biztosítása mellett egyes élettörténeti eseteket (sztori) oktatási és ismeretterjesztési célra felhasználunk. Nyilvános média és közösségi szerepléseinket referenciaként felhasználjuk. Személyes adatokat és aktákat harmadik félnek nem adunk ki semmilyen esetben, kivéve bíróság felől érkező jogerős megkeresés. Hivatásbeli vállalt titoktartási hozzáállásra hivatkozva a tanúvallomás tételt kerüljük. Ön- és közveszély esetén kompetenciánk határára hivatkozunk és az érintetteket professzionális szakemberhez orientáljuk.

Hogyan kezeljük, tároljuk, mire használjuk, és hogyan védjük az adatokat?
Az adatokat mint adatkezelő - Imolai Judit mint magánszemély, illetve a Nap-Pálya Alapítvány (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 2. 8./88.) – fizikai formában és elektronikusan tároljuk. Az adatkezelés, adattárolás helyszíne egyrészt fentebb pontosan megjelölt székhelyünk címe, másrészt a velünk együttműködő szolgáltatók.
Személyes adatokat természetes személyekről kezelünk és tárolunk a szolgáltatásaink természetének megfelelően. Internetes oldalainkon és közösségi platformjainkon tartalmakat biztosítunk, hírlevelek teszünk elérhetővé illetve szolgáltatások, termékek vásárlását tesszük lehetővé. A hírlevél feliratkozás és leiratkozás ingyenes, a közölt adatokat nem ellenőrizzük, nem adjuk tovább. A regisztráció során egyrészt személyes adatokat kérünk (név, e-mail cím, születési adat), másrészt önként közölt kommentár (miért érdekli?) írható szabadon. Reklámfelhasználásra, ügynöki tevékenységre más cégnek nem adunk át adatokat.
Cookie-k: a Weboldalainkon tett látogatások során küldünk egy vagy több cookie-t (ezek kis információcsomagok, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával, ezzel annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint a felhasználói szokások hatékonyságának mérése érdekében működnek. A felhasználónk mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
Az adatkezelés jogalapja az ügyfelünk önkéntes hozzájárulása, a hozzájárulást az adatkezelést tekintve a jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával a felkeresésünk vagy a weboldalunk használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az adatok beírása kifejezett és önkéntes hozzájárulást jelentenek ahhoz, hogy híreket, információkat küldünk a megadott elérhetőségre. Az adatkezelés célja a munkakapcsolatunk természete miatt szükséges tartalomszolgáltatás és az ezzel összefüggő egyéb információk megadása. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tároljuk. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímeket (e-mail címek) arra használjuk, hogy kapcsolattartási célokat valósíthassunk meg. Csak olyan ügyfeleknek küldünk hírleveleket, akik 1) személyesen kapcsolatba kerültek velünk konzultáción, rendezvényen 2) saját magukat regisztrálják – ezzel az adatkezeléshez kifejezett hozzájárulásukat adták.
A hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül le lehet iratkozni. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat a feladó címre visszaküldött e-mail formájában is. Ebben az esetben haladéktalanul töröljük a nyilvántartásából cím adatokat.
A megadott telefon adatok kapcsolattartási célokat szolgálnak. A megadott személyes adatokat számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülőadatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációsrendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, és ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.
Soha nem vásárolunk címeket és személyes adatokat, mi ügynöki marketing eszközökkel nem dolgozunk és nem dolgoztatunk.
Weboldalaink független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében igénybe vesszük a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a GoogleInc. Adatvédelmi irányelve, amely a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. Weboldalaink felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához is hozzájárul.

Szolgáltatók, akik velünk kapcsolatban állnak és érintettek az adatkezelésben:
Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – levelezés, statisztikai szolgáltatások
Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – közösségi oldalak, csoport, statisztikai szolgáltatások
GoDaddy Operating Company, LLC. Hansestr. 79, 51149 Cologne, Germany. Phone: (480) 505-8877 E-mail: privacy@godaddy.com - domain és tárhely szolgáltatások
Aznap Civilekért Nonprofit Bt. - könyvelés, számviteli szolgáltatások Székhely: 1117 Budapest, Október 23-a utca 14. Képviselője: Rácz Gyula Adószám: 24855134-1-43 Telefon: 70 397 4645 E-mail: info@aznap.hu
MPL – futárszolgáltatás, csomagszállítás
Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463, Adóigazgatási szám: 10901232-2-44, Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01) mint az MPL szállítási rendszer üzemeltetője.
Budavári László – web programozás, tárhely szolgáltatás admin feladatok
Székhely/postázási cím: 1194 Budapest, Nádasdy u. 125/B I/3. Adószám: 63191310-3-43 Telefonszám: 06-30 820-1008 E-mail cím: laszlo.budavari@asztralfeny.hu
Hetzner Online GmbH - Az adatok fizikai tárolásának helyszíne
Industriestr. 25. 91710 Gunzenhausen, Németország, Tel .: +49 (0) 9831 505-0
Contabo GmbH - Szervertárolás helye
Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, Germany, www.contabo.com

Jogorvoslati kérdések:
Ügyfelünk bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.
Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: naih.hu

Adatkezelési nyilatkozat
Mint adatkezelő kötelezzük magunkat, hogy szolgáltatóként gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezzük magunkat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítjuk vagy átadjuk, ugyancsak felhívjuk ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen NAPAVASZT szabályzatot egyoldalúan módosítsuk. A módosítás hatályba lépését követően az ügyfél a szolgáltatások használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el a NAPAVASZT tartalmát, és felelős kötelezettséget vállalunk arra, hogy az adatkezelés megfelel az itt leírtak szerinti vállalásoknak és előírásoknak.
Amennyiben az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal vagy az általunk megvalósított adatkezelésekkel összefüggésben további kérdés merülne fel, úgy az alábbi elérhetőségen állunk rendelkezésre:
Telefon: +36 209462293 E-mail: judit.imolai@gmail.com


Kelt Budapesten, 2018. május 25-én, érvényes visszavonásig.

Imolai Judit Ügyvezető Kurátor
2018.05.24.

ASTROLOGIA © Imolai Judit - A csillagok és az álmok világa


További cikkek és írások az astrologia.hu oldalain:

2023. a Mars Éve lesz
2023. a Mars Éve lesz

Újévi Horoszkóp, asztrológiai elemzés
»»» tovább olvasom ... 2023.01.02.

2022. Nyári Előrejelzés
2022. Nyári Előrejelzés

Itt nyílik a Blog horoszkóp képekkel és Holdnaptárral https://imolaijudit.blog.hu/2022/07/04/nyarihoroszkop2022imolaijudit
»»» tovább olvasom ... 2022.07.04.

Holdnaptár 2022
Holdnaptár 2022

ÉVTERVEZÉS
»»» tovább olvasom ... 2022.01.06.

Boldog Új Évet, 2021!
Boldog Új Évet, 2021!

A Szaturnusz esztendejére készülünk
»»» tovább olvasom ... 2020.12.30.

Itt a vége, készülünk az év végére
Itt a vége, készülünk az év végére

Téli horoszkóp 2020.
»»» tovább olvasom ... 2020.11.28.

Járványügyi helyzet: 2020. november 10.-től
Járványügyi helyzet: 2020. november 10.-től

Dolgozunk, egyéni konzultációk vannak
»»» tovább olvasom ... 2020.11.12.

Őszi horoszkóp, 2020. negyedik negyedév
Őszi horoszkóp, 2020. negyedik negyedév

Maszk mögött a szépség, közeleg a szükség
»»» tovább olvasom ... 2020.10.03.

Nincs
Nincs

Oktatás, Felnőttképzés 2020.szept.1.-től
»»» tovább olvasom ... 2020.09.01.

Újra van SZEMÉLYES konzultáció
Újra van SZEMÉLYES konzultáció

2020. június közepétől már újra lehet hagyományosan találkoznunk!
»»» tovább olvasom ... 2020.06.14.

Nyári asztrológiai prognózis 2020
Nyári asztrológiai prognózis 2020

Tudunk-e nyaralni az idén?...
»»» tovább olvasom ... 2020.05.20.

Távolságban maradok, kellemes Húsvétot kívánok
Távolságban maradok, kellemes Húsvétot kívánok

Szenvedés és feltámadás
»»» tovább olvasom ... 2020.04.08.

Tavasz 2020
Tavasz 2020

Horoszkóp elemzés és karantén életmód tanácsok
»»» tovább olvasom ... 2020.03.27.

Koronavírus helyzet
Koronavírus helyzet

Online dolgozom mostantól, csoport nincs
»»» tovább olvasom ... 2020.03.16.

Elakadások, válság, koronavírus
Elakadások, válság, koronavírus

Szimbólumok és jelképek
»»» tovább olvasom ... 2020.03.02.

Válság és változás
Válság és változás

2020 csillagai, video (egyórás)
»»» tovább olvasom ... 2020.01.10.

2020. a Hold Éve
2020. a Hold Éve

Évtervezés
»»» tovább olvasom ... 2020.01.04.

December
December

Telihold és Luca
»»» tovább olvasom ... 2019.12.11.

Érdekel-e egy új élet?
Érdekel-e egy új élet?

Újhold, és a most kézzelfogható remény
»»» tovább olvasom ... 2019.08.30.

Asztrológia régen és az idén
Asztrológia régen és az idén

A Merkur Éve és 2019, video:
https://youtu.be/7d7tq7QFXrI
»»» tovább olvasom ... 2019.01.14.

2019. élő adások időpontjai
2019. élő adások időpontjai

BUÉK! A januárt ajándék tudással kezdjük
»»» tovább olvasom ... 2018.12.31.

2019.
2019.

A Merkur Éve hamarosan...
»»» tovább olvasom ... 2018.12.17.

Közeleg az új év.
Közeleg az új év.

Mi vár, mit vársz? A Merkur éve
»»» tovább olvasom ... 2018.12.05.

Nyári Tranzitok 2018.
Nyári Tranzitok 2018.

Indul a tervezés, érdemes számolni.
»»» tovább olvasom ... 2018.06.04.

Horoszkóp és jobb döntések
Horoszkóp és jobb döntések

Tavaszi változások: karrier és párkapcsolat
»»» tovább olvasom ... 2018.04.04.

Tavaszváró Újhold
Tavaszváró Újhold

Apályból lesz új élet és növekedés
»»» tovább olvasom ... 2018.03.14.

Mi a saját Utad?
Mi a saját Utad?

Az elindulás, újjászületés ideje
http://imolaijudit.com/Konzultáció/UT_ujjaszuletes_tervezes
»»» tovább olvasom ... 2018.02.16.

2018. horoszkópja
2018. horoszkópja

Élő video adás
»»» tovább olvasom ... 2018.01.07.

Kívánok mindent, csupa csupa boldogat
Kívánok mindent, csupa csupa boldogat

Új év, új örömök
»»» tovább olvasom ... 2018.01.03.

Viszlát 2017, jöjjön hát a 2018
Viszlát 2017, jöjjön hát a 2018

Áldott Karácsonyt és szép Új Esztendőt
»»» tovább olvasom ... 2017.12.24.

Őszi csillagok
Őszi csillagok

Megérzed a bőrödön a változásokat
»»» tovább olvasom ... 2017.10.18.

Idő van!
Idő van!

Szeptemberi csillagok
»»» tovább olvasom ... 2017.08.27.

KI LESZEK gyermekrajz játék
KI LESZEK gyermekrajz játék

A játékban részvevők ajándékot kapnak
»»» tovább olvasom ... 2017.08.16.

Sorskereked merre halad?...Tervezned kell.
Sorskereked merre halad?...Tervezned kell.

(+36)209462293, leggyorsabban itt tudsz bejelentkezni.
»»» tovább olvasom ... 2017.07.23.

Klasszikus Asztrológia csoport, 2017 július 10-14.
Klasszikus Asztrológia csoport, 2017 július 10-14.

A nyári tanfolyamra megnyílt a jelentkezési lehetőség
»»» tovább olvasom ... 2017.05.25.

Májusi eső aranyat ér
Májusi eső aranyat ér

A szorgalom pedig kifizetődik
»»» tovább olvasom ... 2017.05.04.

Tavaszi energiák
Tavaszi energiák

Tisztulj meg, és új életet kezdesz.
»»» tovább olvasom ... 2017.04.04.

Újratervezés
Újratervezés

Az újrakezdés receptjének 10 hozzávalója
https://www.facebook.com/events/1816524461961191/
»»» tovább olvasom ... 2017.01.17.

BUÉK 2017! Van választásunk, új év új élet.
BUÉK 2017! Van választásunk, új év új élet.

Újévi hírek, horoszkóp elemzés és rendezvények
»»» tovább olvasom ... 2017.01.01.

Holdnaptár2017  elővásárlási akció
Holdnaptár2017 elővásárlási akció

Nálam jól jár, aki gondos, rendes és előrelátó
»»» tovább olvasom ... 2016.11.13.

Őszi Csillagok
Őszi Csillagok

...és horoszkópos előrejelzések, friss rendezvények
»»» tovább olvasom ... 2016.11.02.

Indul az ŐSZ
Indul az ŐSZ

A nagy visszatérés ideje, SZEPTEMBER
»»» tovább olvasom ... 2016.09.04.

Nyár, Ikrek hava, 2016. június
Nyár, Ikrek hava, 2016. június

Meleg idő, vakító napfény
»»» tovább olvasom ... 2016.05.31.

Tavaszi horoszkóp
Tavaszi horoszkóp

Most indul minden! ...mit kezdesz Magaddal?
»»» tovább olvasom ... 2016.03.31.

Csillagos foglalkozások
Csillagos foglalkozások

Programok, tanfolyamok 2016. februártól
»»» tovább olvasom ... 2016.02.01.

Mikulástól Karácsonyig
Mikulástól Karácsonyig

...amit a hitről tudni kell. https://youtu.be/PAncJE3IjDA
»»» tovább olvasom ... 2015.12.08.

ImolaiJudit Webshop
ImolaiJudit Webshop

A Holdnaptár2016 kapható!:- http://imolaijudit.com/
»»» tovább olvasom ... 2015.11.21.

Az igazi ősz titokzatos változása
Az igazi ősz titokzatos változása

Átáll az idő: a SKORPIÓ hónap horoszkópja
http://imolaijudit.blog.hu/2015/10/20/figyeljunk_a_jelekre
»»» tovább olvasom ... 2015.10.24.

Mit ígérnek a csillagok
Mit ígérnek a csillagok

Heti előrejelzés
»»» tovább olvasom ... 2015.09.28.

2015. őszi téli asztrológia, klubok, programok
2015. őszi téli asztrológia, klubok, programok

Asztrológia Iskola, Herba-Klub, Holdnaptár-Kör, Kapcsolat-Klinika ÓRAREND és helyszín címek
»»» tovább olvasom ... 2015.09.13.

Asztrológia Iskola,  minden tudás alapja
Asztrológia Iskola, minden tudás alapja

Asztrológia, Symbolon, Tarot tanfolyamok
Most indul az őszi iskola: időben csatlakozz!
»»» tovább olvasom ... 2015.09.07.

Találkozzunk a Vegetáriánus Fesztiválon
Találkozzunk a Vegetáriánus Fesztiválon

Búcsúztatjuk a nyarat, frissen kezdjük az őszt
»»» tovább olvasom ... 2015.08.10.

Árnyékos és szép napok
Árnyékos és szép napok

2015. augusztusi horoszkóp
»»» tovább olvasom ... 2015.08.02.

TAROT
TAROT

Párbeszéd a Sorssal: kétnapos foglalkozás
»»» tovább olvasom ... 2015.07.09.

Programok 2015. Nyár, Ősz
Programok 2015. Nyár, Ősz

Asztrológia - Horoszkópkészítés, Herbálasztrológia, Holdnaptár foglalkozások, Symbolon, Tarot csoportok indulnak! Jelentkezés: 20/9462293
»»» tovább olvasom ... 2015.06.29.

Nyár, Új Élet
Nyár, Új Élet

Itt az alkalom, hogy a jövőt szebbnek írjuk le.
https://youtu.be/5_njqdHkYrU
»»» tovább olvasom ... 2015.06.16.

Személyes tanácsadás, konzultáció
Személyes tanácsadás, konzultáció

Sorselemzés, Egyéni beszélgetés,
Problémás ügyek rendbetétele
»»» tovább olvasom ... 2015.04.21.

Napfogyatkozás
Napfogyatkozás

A fény-jelenség szimbólumai,
a sors misztikus üzenetei
Okkult jósértékű Holdszimbólumok
»»» tovább olvasom ... 2015.03.20.

Napi boldogság, az idő élménye
Napi boldogság, az idő élménye

Szemléletformáló olvasmányok, írásaim:
http://www.imolaijudit.blog.hu
»»» tovább olvasom ... 2015.03.15.

Kapcsolatok - a VÍZÖNTŐ
Kapcsolatok - a VÍZÖNTŐ

Szeresd a Szabadságot. A Magadét és az Övét
»»» tovább olvasom ... 2015.01.23.

2015. Február
2015. Február

A VÍZÖNTŐ Hava, a Karnevál
»»» tovább olvasom ... 2015.01.19.

A Hold segít az életmódváltoztatásban
A Hold segít az életmódváltoztatásban

Könnyebben fogyhatsz is a csökkenő Holddal
»»» tovább olvasom ... 2015.01.07.

Kapcsolatok - a BAK
Kapcsolatok - a BAK

Ha Bak hölgy vagy, esetleg ismersz egy Bakot ...így légy boldog
»»» tovább olvasom ... 2015.01.06.

2015. Január
2015. Január

A BAK hava
Holdnaptár
»»» tovább olvasom ... 2015.01.06.

Horoszkóp a 12 Zodiákusnak
Horoszkóp a 12 Zodiákusnak

Ajándékom szeretettel küldöm
»»» tovább olvasom ... 2015.01.02.

2015. Újév
2015. Újév

A Jupiter Éve
»»» tovább olvasom ... 2015.01.01.

Szilveszteri csillagok 2014.
Szilveszteri csillagok 2014.

Hogyan búcsúztassuk szerencsésen az óévet
»»» tovább olvasom ... 2014.12.30.

Mit ajándékozzunk Karácsonyra
Mit ajándékozzunk Karácsonyra

Ajándékötletek a tizenkét zodiákusnak
»»» tovább olvasom ... 2014.12.11.

Minden jó, ha jó a vége
Minden jó, ha jó a vége

Karácsonyi Horoszkóp
»»» tovább olvasom ... 2014.12.09.

Találkozunk?
Találkozunk?

Természetgyógyász Karácsonyi Fesztivál
2014. december 7. vasárnap
»»» tovább olvasom ... 2014.11.29.

Engedd el
Engedd el

Vannak gyümölcsök, melyeket soha nem szedünk le...
»»» tovább olvasom ... 2014.11.16.

Teremtő gondolat
Teremtő gondolat

Amit a MÁGIÁRÓL tudni kell

http://youtu.be/-xYeAxz62bM

Telihold bőségvarázslat
»»» tovább olvasom ... 2014.11.06.

Belső Béke
Belső Béke

Új élet, új fények kezdődhetnek… talán, holnap.
Ma még a sötétnél járunk.
2014. őszi horoszkóp, Skorpió hava
»»» tovább olvasom ... 2014.10.23.

Meditáció
Meditáció

Belső Béke
MEDITÁCIÓ

Youtube: http://youtu.be/BGBboX7YnII
»»» tovább olvasom ... 2014.10.23.

Fehéren, feketén
Fehéren, feketén

Igen vagy Nem? http://youtu.be/NK-4k0mlHJg
»»» tovább olvasom ... 2014.10.15.

Ősz, ami szebb is lehetne
Ősz, ami szebb is lehetne

Te milyen mélyre mész azért, hogy szeressenek?
»»» tovább olvasom ... 2014.09.23.

Őszi csillagok
Őszi csillagok

Álmodozunk, álmodozunk?...
»»» tovább olvasom ... 2014.09.08.

Szerencsés csillagzat
Szerencsés csillagzat

Bőséget szeretnél?
A Szerencse jelei szabad szemmel láthatók.
Meglátod-e?!
»»» tovább olvasom ... 2014.08.18.

Requiem a Mesterért
Requiem a Mesterért

Robin Williams, a lélekgyógyító színész-tanár
a holt költőkhöz tért meg
»»» tovább olvasom ... 2014.08.13.

Skorpióban a Mars
Skorpióban a Mars

Azt hiszem, most lesz jó varázsolni
»»» tovább olvasom ... 2014.07.25.

A Jupiter nagyságos hatalma
A Jupiter nagyságos hatalma

A Hit, Remény, Szeretet bolygója
az Oroszlán királyi jegyében
»»» tovább olvasom ... 2014.07.23.

Az Oroszlán zodiákus hava
Az Oroszlán zodiákus hava

Döbbenetes energiák közelednek.
Jót hoznak vagy veszedelmet?!
»»» tovább olvasom ... 2014.07.23.

MEGMUTATOM, KI FÉLHET A NYÁRTÓL
MEGMUTATOM, KI FÉLHET A NYÁRTÓL

Megnéztem a sötét Hold horoszkópját
»»» tovább olvasom ... 2014.06.27.

Megáll az ész, visszafordul az Értelem
Megáll az ész, visszafordul az Értelem

Nehéz Telihold nap után,
még három bonyolult hét közeleg.
VÁLTOZTASD MEG A TERVEIDET IDŐBEN!
»»» tovább olvasom ... 2014.06.13.

Hatalom és kreativitás
Hatalom és kreativitás

Uránuszi helyzetkép:
Választás 2014.
(Politikai pszichopatológia)
http://youtu.be/EmfHx-AsvSA
»»» tovább olvasom ... 2014.05.24.

Tavaszutó
Tavaszutó

A Húsvét felébreszti a reményeket!...
de árnyék vetül a gazdagodás reményeire.
»»» tovább olvasom ... 2014.04.19.

ROSSZ IDŐ, NYOMASZTÓ HANGULAT
ROSSZ IDŐ, NYOMASZTÓ HANGULAT

KAPCSOLATI FESZÜLTSÉGEK
Áprilisi Holdfogyatkozás a Mérleg Jegyben
»»» tovább olvasom ... 2014.04.14.

Mit ígérnek a csillagok 2014. Tavaszra
Mit ígérnek a csillagok 2014. Tavaszra

2014. Tavaszi Horoszkóp:
Asztrológiai Előrejelzés (video)
http://youtu.be/Uaz-yLPD8aQ
»»» tovább olvasom ... 2014.03.24.

2014. Tavasz
2014. Tavasz

Tavasz, fény, jó idő
A KOS havával elkezdődik a zodiákus új életkör
»»» tovább olvasom ... 2014.03.18.

Életmód Kalendárium, Horoszkóp 2014.
Életmód Kalendárium, Horoszkóp 2014.

A 2014. esztendő legfontosabb táblázatai,
Szerelmi Horoszkóp, Holdnaptár,
video, olvasnivalók, programok
»»» tovább olvasom ... 2014.01.19.

Boldog Új Évet 2014
Boldog Új Évet 2014

Boldog, sikeres új évet
a Szaturnusz esztendejére, 2014-re!
»»» tovább olvasom ... 2013.12.31.

Holdnaptár 2014.
Holdnaptár 2014.

Kapható! elixirbolt.hu
»»» tovább olvasom ... 2013.11.05.

2013. Őszi Programok
2013. Őszi Programok

Egészség, önismeret, tudás- és képességfejlesztés
KONZULTÁCIÓK ÉS TANFOLYAMOK 2013. Ősz-Tél
»»» tovább olvasom ... 2013.10.04.

DERŰRE BORÚ
DERŰRE BORÚ

Őszi kilátások

Asztrológiai előrejelzés
Programok
»»» tovább olvasom ... 2013.09.11.

ÚJ ÉLETMÓD, Fenntartható Élet!
ÚJ ÉLETMÓD, Fenntartható Élet!

ÚJHOLD a SZŰZ jegyben:
2013.szeptember 5. 12:45
Hold a Szűz jegyben:
2013. szeptember 4. 11:45-től szept.6. 20:14-ig.
»»» tovább olvasom ... 2013.09.05.

Macska az esőben
Macska az esőben

Olvasnivaló: Nyári napokra...

Ernest Hemingway írása szól a nőről, a macskáról,
a párkapcsolatról, és a sóvárgó szeretetvágyról...
»»» tovább olvasom ... 2013.07.02.

ÖZÖNVÍZ ÉS SORSFORDULÓ
ÖZÖNVÍZ ÉS SORSFORDULÓ

Tisztít vagy elmos a víz?!
ÚJHOLD az IKREK jegyben: 2013. június 8.
JUPITER a RÁK jegybe ér: 2013. június 26.
»»» tovább olvasom ... 2013.06.10.

NYÁRI CSILLAGOS PROGRAMOK
NYÁRI CSILLAGOS PROGRAMOK

Új ritmusok 2013. Nyár
»»» tovább olvasom ... 2013.05.30.

NŐI VARÁZS
NŐI VARÁZS

Átváltozás, női boldogság
Előadás és csoportjáték foglalkozás
2013. május 25. 14-17h
»»» tovább olvasom ... 2013.05.23.

Humán Tanácsadás lesz:
Humán Tanácsadás lesz:

A Budapesti Gazdasági Főiskolán
2013. április 23-24-én 10-16h

Karrier - Munka - Életút tervezés személyes adottságok alapján
»»» tovább olvasom ... 2013.04.16.

Erő vagy Erőszak
Erő vagy Erőszak

Nagy különbség van a Harmónia és a Harc között.
TELIHOLD a MÉRLEG jegyben: 2013. március 27.
»»» tovább olvasom ... 2013.03.27.

Havas Tavasz
Havas Tavasz

Hull a hó, csak hózik,
A NYUSZI IS FÁZIK
»»» tovább olvasom ... 2013.03.26.

Igazi asztrológia, személyes konzultáció
Igazi asztrológia, személyes konzultáció

TAVASZKEZDÉS, ÚJ ÉLET TERVEZÉS
Hogyan készül a személyes horoszkóp?
Mit néz meg az asztrológus?
http://www.femina.hu/ezo/videogaleria/mit_nez_meg_az_asztrologus
»»» tovább olvasom ... 2013.03.19.

Jin Jang jelképek
Jin Jang jelképek

Jósművészetek:
Párbeszéd a sorssal


2013. márc.2. 14-17h
Bhakti Kutir (1073 Budapest, Barcsay u. 10.)
»»» tovább olvasom ... 2013.02.18.

KERESD A NŐT
KERESD A NŐT

TAVASZVÁRÓ NŐI FOGLALKOZÁSOK INDULNAK!
»»» tovább olvasom ... 2013.02.08.

SZABADSÁGVÁGY
SZABADSÁGVÁGY

'Ami sok, az sok!'

Az Uránusz személyes teret igényel a héten.
2013. február 2-10.
»»» tovább olvasom ... 2013.02.05.

Szomszéd kertben friss a szép gyep
Szomszéd kertben friss a szép gyep

TÜKÖR - KÉP
(Szín - játék)
Foto, Vers: Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2013.01.28.

Színezd át az életed
Színezd át az életed

VÍZÖNTŐ hava:
Az Üres Tér 2.: -
Az 'Újélet'-teremtő idők
»»» tovább olvasom ... 2013.01.21.

Még mindig pihenés
Még mindig pihenés

Az Üres Tér

KAPCSOLAT-BOLYGÓK
a szabadság rabságában és a magány szabadságában
»»» tovább olvasom ... 2013.01.13.

Téli álom
Téli álom

A nyolc fenyő
Akvarell, vers: Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2013.01.10.

Horoszkóp 2013.
Horoszkóp 2013.

Álom-esztendőbe léptünk: a Hold Éve

Mit ígérnek a csillagok?
Asztrológiai előrejelzés a teljes évre
»»» tovább olvasom ... 2013.01.09.

A magyar oktatási rendszer
A magyar oktatási rendszer

MEGNÉZTEM KLEBELSBERG
életrajzát és horoszkópját.
»»» tovább olvasom ... 2013.01.06.

BOLDOG Új Évet!
BOLDOG Új Évet!

2013. - A Hold Éve
'BOLDOGASSZONY'
Kép és Vers: Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2013.01.02.

Ha bőséget szeretnénk...
Ha bőséget szeretnénk...

...keressük a Hold fényében!
RÁK TELIHOLD idő segít a teremtésben.
"VIRÁGZÓ HOLD" Akvarell: Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2012.12.27.

Ajándékidő az astrologia.hu-n!
Ajándékidő az astrologia.hu-n!

Kiskarácsony, Nagykarácsony,
mi lesz az én ajándékom?


JÁTSSZUNK, egy 2013-as Holdnaptárért!
»»» tovább olvasom ... 2012.12.24.

Karácsonyi Horoszkóp 2012
Karácsonyi Horoszkóp 2012

Boldog Ünnepeket kívánok,
Áldott Karácsonyt, és Sikeres Új Esztendőt!
Szeretettel:
Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2012.12.18.

Luca - nap
Luca - nap

VARÁZSOLJUNK FÉNYT, JÓSOLJUNK MAGUNKNAK SZEBB JÖVŐT!
Mit várhatunk a jövő évtől?
Megtudjuk, ha elkészítjük a SAJÁT LUCA Naptárunkat!
»»» tovább olvasom ... 2012.12.13.

A Sötét Hold titka
A Sötét Hold titka

HOLD a NYILAS jegyben:
2012. december 11.23:23-tól december 13. 22:44-ig.
NYILAS ÚJHOLD:
2012. december 13. (9:45Bp.)

A SZENDERGŐ HOLD. Akvarell: Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2012.12.12.

Holdnaptár 2013
Holdnaptár 2013

HOLDNAPTÁR 2013.
Írója: Imolai Judit Asztrológus
Kiadója: Lizzy Card Papír Kft.
»»» tovább olvasom ... 2012.12.07.

A Tudás Fája
A Tudás Fája

HOLD az IKREK jegyben:
2012. november 28. 1:59-től november 30. 14:56-ig.

IKREK HOLDFOGYATKOZÁS:
2012. november 28. (15:46 Bp.)

Tölgy Teliholdnál, Akvarell: Imolai Judit
»»» tovább olvasom ... 2012.11.27.

Sorskerék
Sorskerék

IDŐKÜLLŐ

Akvarell: Imolai Judit
Vers: Imolai Judit
/részlet: a "Holdvirágos csillagálmok"-ból/
»»» tovább olvasom ... 2012.11.11.

A Narancs, a Hold, a Macska, és a Pillangó
A Narancs, a Hold, a Macska, és a Pillangó

- Bőségteremtő színmágia –
Vers, Akvarell, Foto: Imolai Judit
(2012. október 29., Bika Telihold)
»»» tovább olvasom ... 2012.10.29.

Megjelent a HOLDNAPTÁR 2013.
Megjelent a HOLDNAPTÁR 2013.

A HOLD nyelve segít, hogy megértsük a titkok világát
Lélek, Nőiség, Tudatalatti, Test-Lélek Harmónia
»»» tovább olvasom ... 2012.10.02.

Az Igazság Útjai: Eklipszek 2012. nyár elején
Az Igazság Útjai: Eklipszek 2012. nyár elején

Az okkult szimbólumok minden segítséget megadnak ahhoz, hogy eligazodjunk a sors sötét útvesztőiben is.
»»» tovább olvasom ... 2012.06.09.

RÉGI ÁLMOKBÓL: ÚJ REMÉNYEK!
RÉGI ÁLMOKBÓL: ÚJ REMÉNYEK!

Az Újhold fantáziája mesés távlatokat nyit. HALAK Hold időszak: 2012. február 21. 18:32 – február 24. 3:49-ig
»»» tovább olvasom ... 2012.02.23.

Hideg az idő, KARMÁRA nevelő
Hideg az idő, KARMÁRA nevelő

MOST változtathatsz a megírt dolgokon. Muszájból vagy önként? – Csupán ezt döntheted el. Cselekedj. A SZATURNUSZ 2012. február 8-tól retrográd (a Mérleg zodiákus 29. fokától), 2012. június 25-ig (a Mérleg jegy 22. fokáig).
»»» tovább olvasom ... 2012.02.08.

A CUKI CICÁK éjjelein ess a talpadra, az Igazi Nők ideje jön
A CUKI CICÁK éjjelein ess a talpadra, az Igazi Nők ideje jön

Hold az Oroszlán jegyben: 2012. február 6. 14:25-től –január 8. 18:33-ig. TELIHOLD az Oroszlán jegyben: 2012. február 7. (22:55)
»»» tovább olvasom ... 2012.02.07.

Cicabosszantó idők - hízol, vagy gazdagodsz?!
Cicabosszantó idők - hízol, vagy gazdagodsz?!

Izgalmas „Cicabosszantó” időkben, ha nem vigyázol, egy kicsit idegeskedsz..., vagy meghízol...
De ha okos vagy, akár gazdagodhatsz is! Mit szeretnél teremteni?
Növő Hold időszak: 2012. január 26-tól – február 6-ig
»»» tovább olvasom ... 2012.02.04.

Állj csak meg! Lassíts. A MARS 2012. január 24-től retrográd
Állj csak meg! Lassíts. A MARS 2012. január 24-től retrográd

Hopp! Állj csak meg! Lassíts. Nem felejtettél el valamit?!
Végzetes következményeket előzhetsz meg még mindig...
...ha az Egód helyett, most inkább valami mást használsz.
Nos, hol tartod a Belső Erőd? A MARS 2012. január 24-től retrográd (a Szűz zodiákus 23 fokától), 2012. április 14. (a Szűz jegy 3 fokáig).
»»» tovább olvasom ... 2012.02.03.

A Merkúr éve
A Merkúr éve

KÖSZÖNÖM, HOGY 2011-ben velem tartottál, és VÁRLAK 2012-ben is!

A MERKUR évének horoszkópjában azt láttam: számos találkozási lehetőségünk lesz-:)

Boldog lelki életet és gyümölcsöző anyagiakat kívánok!
»»» tovább olvasom ... 2012.02.02.

Telihold 2012. január 9.
Telihold 2012. január 9.

NÉZZ AZ ÉGRE, AZ EZÜST FÉNYRE
Van kéznél gyertyád, kártyád, holdköved? Most sokat tehetsz lelki békédért, a harmóniáért.

Hold a Rák jegyben: 2012. január 7. 22:06-tól –január 10. 5:30-ig.
RÁK TELIHOLD: 2012. január 9. (8:36)
»»» tovább olvasom ... 2012.02.02.

Fogyó Hold 2012. január 10. -tól  január 22.
Fogyó Hold 2012. január 10. -tól január 22.

MOST minimum TÍZ DOLGOT TEHETSZ,
hogy életed könnyebb legyen,
de legalább három ötletet azonnal próbálj ki.

Vajon mitől szeretnél elválni, mitől szabadulnál meg szívesen?
Fogyó Hold időszak: Teliholdtól Újholdig - 2012. január 10 – január 22.
»»» tovább olvasom ... 2012.02.02.

Újhold 2012. január 23.
Újhold 2012. január 23.

Most SZABAD és KÖNNYŰ lehetsz!
Vonulj vissza, gondolkozz el, légy spontán, ösztönös, kreatív. ÚJ ÖTLETED támadhat, hogyan alkoss valamit, ami a JÖVŐD. Miről álmodnál?

ÚJHOLD: 2012. január 23. 8:40 Bp.
Hold a Vízöntő jegyben: 2012. január 23. 3:54 – január 25. 10:12-ig
»»» tovább olvasom ... 2012.02.02.


ASTROLOGIA © Imolai Judit - A csillagok és az álmok világa

Kezdőlap - Astrology In English - Asztrológiáról mindenkinek - Asztrológia és pszichológia - Asztrológiai tanácsadás
Bűvös-Bájos MÁGIA - Karma Asztrológia - Symbolon - Tarot Akadémia - Meditáció - Horoszkópkészítés
ASZTROLÓGIA Fogalomtár: Díjtalan Mini Tanfolyam - Olvasnivalók
Ajánlott linkek, klubok, programok - Imolai Judit asztrológus - Elérhetőségek
Rendezvényszervezés Jósda
Kapcsolat-Klinika Csoport - Holdasszony
* Általános Szolgáltatási Feltételek (pdf)
* Adatkezelési Elvek (GDPR) (pdf)

Astrologia
Imolai Judit Asztrológus honlapja
telefon: 20/9462293    e-mail: Astrologia - ügyfélszolgálat        

A honlap számítástechnikai munkáit Budavári László AsztrálFény gondozza.