Karma Asztrológia

Karma

Asztrológia

A SORS: az elrendeltetett rend
és a szabad akarat törvényei

Copyright: Imolai Judit

Karma Asztrológia
» Önismereti Program «
Karma Asztrológia
» Sorselemzés «


Karma Asztrológia

A karma - asztrológia a földre született ember és a lélek kérdéseit vizsgálja. A fejlődéshez próbatételeknek kell megfelelni - de vajon melyek a születésből kapott örökségeink, és mit formálhatunk életünkben szabad akaratunkkal?
Az ok - okozat törvénye sokszor kibogozhatatlan. Célunk az lehet, hogy megértsük: "Mivel érdemeltem?", "Mi a rendeltetésem?", "Mi a tennivalóm?". A horoszkóp ebben a spirituális folyamatban segítség, mint az élet kereke, egy meditációban használt mandala.

A KARMA szanszkrit eredetű szó, az ok okozati törvényt jelenti, szó szerint cselekvés. A szellemi és lelki fejlődés törvénye, a hatás és egyenlő értékű ellenhatások törvényszerűségei alapján működő folyamat.

A karmát világnézeti rendszerek szerint különbözőképpen magyarázzák:
A keresztény világ értelmezése szerint jelenlegi életünk a hibáinkért, bűneinkért elkerülhetetlen büntetés, avagy a korábbi életekben felhalmozódott rosszak következménye. Legegyszerűbben a "szemet szemért, fogat fogért", vagy a "ki mint vet, úgy arat" hozzáállású tételekkel szemléltethető. Tanításuk szerint, ha minden bűnünket megtapasztaltuk a tanítások, földi szolgálat útján és sikerült javítani azokat, több földi reinkarnáció megélésére nem lesz szükség.
Az indiai kultúrkörökben a hatás és ellenhatás törvényének magyarázatán túl a karmák fajtáit is megkülönböztetik, eszerint a múlt, a jelen és a jövő összefonódik:

I.
Dridha karma: szilárd, rögzült sors, lehetetlen megváltoztatni, rendeltetésünk, hogy ezt mindenképpen megtapasztaljuk.
Dharma: a velünk született egyedi felelősség, amellyel tartozunk a környezetünknek, felettes énünknek.
II.
SaBija karma: a karma magvetése - az ember a korábbi életeiből hozott karmával születik meg. Alapjait a születés előtti időszakban gyűjtjük, alkalom esetén aktivizálódnak.
Agami karma: tetteink fejleménye, gyűjtögetés - a szunnyadó magvak bármelyik pillanatban kisarjadhatnak. Megfelelő érzések feltámadásakor elér minket, mi magunk szedjük össze anyagát jelenlegi életünkben.
Prarabdha karma, a kinetikus karma - benső világunkban kicsírázott, beteljesedett dolgok következménye, nyilvánvaló következmények. Ezt a karmát éljük meg.
III.
Sanchit-karma: összegyűlt és felhalmozódott karmák, ismeretlen múltba, inkarnációkba nyúlnak vissza.
Pralabdh-karma: végzet, sors, rendeltetés, a jelen élet, amely elől lehetetlen elmenekülni.
Kriyaman-karma: mostani földi életünket szabad cselekvő erővel, Szabad Akarattal élhetjük meg, meghatározhatjuk jövőnket - az lehet jó vagy rossz.

VÉLETLENEK ÉS SZINKRONICITÁS
A múlt, a jelen és a jövő összefonódik abban a reinkarnációban, amelyet éppen megélünk. A végtelennek tűnő láncolatból hiteles nyomokat fedezhetünk fel a horoszkóp segítségével: megérthetjük örökségeinket, rendeltetésünket, feladatunkat, lehetőségeinket.
A jungi szinkronicitás (történések véletlenszerű egybeesése) a véletleneket úgy ismeri, mint amelyek követhető rendszert mutatnak, segítenek megérteni a leckéket. A történéseknek jó okot tulajdonítva időben ráérezhetünk a követendő útra.


Karma Asztrológia

LÉLEK és az újjászületés

Lélek
(gör. pszükhé, lat. anima, eredeti jelentésében: lélegzet, lehelet)
A lélek gyűjtőfogalom, amellyel a növény, az állat és az ember életfolyamatainak hordozóját illetjük, a nem testi lényeg megnyilvánulási formájának és az ember viselkedésmódjának összessége, átvitt értelemben a bensőség forrása.
A lélek már a kezdetek kezdetén filozófiai és vallásos-misztikus spekulációk tárgyát képezte. Részben nyilvánvalóan a testben lakozó, valamiféle leheletfinom anyagból álló élőlénynek tartották, amely képes a test elhagyására és egy másik testbe való beköltözésre (lélekvándorlás).
Platonnál (görög filozófus) az a felfogás érvényesült, hogy az embernek az ész adottságaival felruházott lelke (anima rationalis) isteni eredetű, nem anyagi természetű, elpusztíthatatlan szubsztancia, ami az ember lényegét alkotja.
Arisztotelésznél a léleknek mint a test formájának felfogása áll előtérben.
Később a kereszténységben e két fogalom egymás mellett élt tovább. A lélek különböző "rétegeivel" kapcsolatos kérdés éppúgy a gondolkodás középpontjában állott, miként a test-lélek probléma is.
Az újkorban kialakult a lélek materialista felfogása mint meghatározott fiziológiai folyamatok eredménye, valamint az az elmélet, hogy e lelket különféle funkciók, kiváltképp az érzelmi rezdülések összességeként kell felfognunk.
A modern pszichológia a lélek fogalmát a különféle viselkedésmódok egyfajta középpontjának értelmében használja. Ennyiben a tapasztalati tudományok értelmezésében vett lélek nem más, mint a psziché.

Psziché
(gör. fuvallat, lélek)
Az ókori görögöknél a psziché az emberi életerőt jelentette, amely részben (főként a mítoszokban) anyagi természetűnek véltek. A filozófiában elsősorban lélek, entelekhia (tehát az élő test egy formájaként) értelemben használják e kifejezést. Pszichológiai értelemben a psziché minden életmegnyilvánulás központja, amely az individum különféle pszichés funkcióinak alapjául szolgál. A pszichoanalízisben a psziché a tudatos és tudattalan struktúrák összessége.

Test-lélek probléma
A mulandó test és a halhatatlan lélek viszonyával kapcsolatos kérdés. Platón és a pitagoreusok számáraa lélek számára a test börtön volt, amelyből szabadulni akart. Arisztotelész is a lélekben mint a test formájában látta a magasabb elvet. Az ő felfogása alkotta a skolasztikus filozófia alapját, amely a testben "tökéletlen", a lélekre rászoruló szubsztanciát látott, amely a feltámadás során szellemileg újra megteremtődik, és ezzel elveszíti a lélekkel való szembenállását.
Az egzakt pszichológiai kutatás szempontjából a test és a lélek viszonyának kérdése eldönthetetlen.

Lélekvándorlás
(gör. metempszichózis)
Számos vallásban elterjedt felfogás, amely szerint az emberi lélek a halál után egy másik lényben (emberben, állatban vagy növényben) születik újjá. A buddhizmusban, a hinduizmusban az új születést a korábbi létezés során elkövetett (jó és rossz) tettek összessége - karma - határozza meg (reinkarnáció).

Reinkarnáció
(lat)
A lélek újbóli megtestesülése a halált követően - egy másik emberi testben, egy állatban vagy egy növényben.

(Forrás: Pszichológiai Lexikon)


Karma Asztrológia

A lélek megnyilványulásai a horoszkópban

Az Ascendens a jungi értelemben vett persona, az a maszk, amelyet a világ előtt viselünk, a világ ingereire adott ösztönös és legelső reakció. A sors kezének véletlenszerű választása az a pillanat, óra és perc, amikor a földre születünk: ekkor kapunk ezzel olyan erőt, amit a bolygók és azok kapcsolata nem biztosítanak számunkra. A lélek választja ki a pillanatot, hogy milyen földi megnyilvánulásban, milyen pillanatban szülessen meg ahhoz, hogy feladatát végezze. Némely leckéhez (Kos, ...) több élet szükséges, hogy a fejlett, "öreg" lélek megmutathassa a jegy előnyös tulajdonságait is.
A horoszkóp a karma megértésének eszköze lehet, a megértést segítő elemei különösen az Ascendens, a Szaturnusz, a Retrográd Bolygók, a Felszálló Holdcsomó, a Hold, a Plutó és a Chiron. Némely elméletek szerint az élet célját, a földön teljesítendő feladatot legelőször is a Nap, a Jupiter és a Szaturnusz mutatja meg, a többi horoszkóp elem inkább a körülményeket szemlélteti.

Az érzelmi hozzáállás szerepe
Az életigenlés, az optimizmus lényegének megértését az önmegvalósítás területén használhatjuk fel annak érdekében, hogy az általunk alakítható életrészeket, feladatokat hozzáállásunkkal jobban megélhetővé tegyük. Önismeret gyakorlásával és folyamatos fejlődéssel...

SZATURNUSZ, a Karma Ura:
A Szaturnusz az emberi élet fő karmikus problémájára mutat rá, a legnagyobb feladatra, legnehezebb vizsgára, fájdalomra vagy frusztrációra. Vizsgálandó az elem és a minőség, a házhelyzet, jegy, együttállás, kvadrát/szembenállás (múltban: visszaélés, fájdalom) – ezekből feszültség, jó esetben energia termelődik. A Szaturnusz akadályokat jelző tényező! Értelme a karma-asztrológiában: ahol jelentkezik, azon csiszolni kell, itt adódik alkalom az új hozzáállásra, a karma építésére.

KARMIKUS HÁZAK: IV, 8, 12. - a lélek hármassága, a lélek legmélyebb vágyai
KARMIKUS JEGYEK: Szűz, Halak, Skorpió - krízisekkel vannak összefüggésben, tehercipelés, tisztulási folyamatok, szembenézés a lezárással
A horoszkóp sarkalatos pontjai, a horoszkóp tengelyei (Asc-Desc, Ic-Mc) kapcsolatba hozhatók a származás, karmikus eredet és a tudatos fejlődési irány feladataival - a generációs karma múltja szembesül a törekvési iránnyal, a jövővel.

HOLD:
A Hold a IV. házat uraló Rák jegy ura - múlt, származás, eredet, személyiségünk alapjai, tudat alatti lényünk. (Hold: múlt, Nap: jelen, Jövő: Asc., Holdcsomó: feladat)
Jelentéstartalmak: Gyermekkori viselkedésminták (gyermekhoroszkóp); Édesanyával való kapcsolat; Gyermeki vágyak, önmegvalósítás; Lelki otthon; Nyilvánossággal való érintkezés. Feszült, karmikus fényszögekben a Hold a menekülési utat jelzi, az ösztönös védekezést.

Holdcsomók:
A Holdpályának az ekliptikával való metszéspontját holdcsomópontnak nevezzük. Azt a pontot, melyen áthaladva a Hold az ekliptika fölé kerül, felszálló Hold-csomópontnak (Sárkányfej), és azt a pontot, melyen a Hold az ekliptika alá kerül, leszálló Hold-csomópontnak (Sárkányfarok) nevezzük. A horoszkópban azokra az idősíkokra utalnak, amelyek a jelenlegi élet előttről, múltból magyarázzák a korábban nyert tapasztalatokat (Déli Hcs.) és a jövő életben lesz személyes kidolgoznivaló téma (Északi Hcs.), amelyet művelni kell a következő reinkarnációban.
A két pólus mindig ellentétben (180 fokos oppozícióban) áll, ezek szintézise felfogható úgy is, mint fejlődési irány. A múlt szaturnuszi, a jövő jupiteri jelleggel bír. Az előrelépéshez le kell győzni a múlt visszahúzó erejét, és a szabad akarat gyakorlásával cselekedni, tenni kell a jövőhöz szükséges tehetségek kialakításáért.

Horoszkópok értelmezése egymással való összevetéssel (szinasztria)
Az elsődleges feladat a horoszkópok értelmezése során a feladatok elemzése egyéni szinten - ezzel megmagyarázható legtöbbször, hogy a sors, az életút milyen módon hozza a találkozást, milyen feladatokhoz kapunk társat. Az összevetésnél a klasszikus szinasztriai elemzési szabályok szerint kell eljárni. Az összevetett horoszkópokban ezután azt kell főképpen vizsgálni, hogy milyen ajándékot vagy csiszolódnivalót hoz a kapcsolat a közösen eltöltött életút állomásokban: például a Vénusz-Hold harmonikus fényszögkapcsolatok segítőt hoznak, aki gondoskodó támogató, míg például a Szaturnuszi feszültségek azt a találkozást mutatják be, melyben a tanulás és a fejlődés lesz elkerülhetetlen.

Karmikus idők
Életünkben mindig van olyan időszakasz, amely során a körülmények is emlékeztetnek minket teljesítendő dolgainkra. Nagy esélyünk van arra, hogy amikor a bolygók retrográd (földről nézve hátráló) mozgást végeznek, kapjunk olyan figyelmeztetést, hogy ne feledkezhessünk el a fejlődnivalónkról. Ezek a hatások leginkább visszavető funkcióval rendelkeznek, esélyként kell üdvözölni őket: mód és alkalom adódik a lemaradások behozására, gondolkozásra, lelki munkára.

BOLYGÓK és a személyes átalakulás folyamata
Nap: Az önazonosság és az alkotó energiák kifejezésmódjának átalakulása
Hold: Önmagunkkal kapcsolatos érzéseink, valamint ennek átalakulása, mennyire érezzük magunkat jól bőrünkben
Merkur: Gondolkodás- és érzékelésmódunk, érzelmi kifejezőképességünk átalakítása
Vénusz: Érzelmi értékeinkben, bensőségesség-igényünk kifejezésmódjában, mások hasonló igényének megértésében való átalakulás
Mars: Átalakítása akaratunk kinyilvánítási képességének, mennyire egyértelműen tudjuk, mit akarunk.
Jupiter: Fejlődést ígérő hiteink, vágyaink és hosszú távú terveink átalakítása
Uránusz: Szabadságérzetünk, egyéni rendeltetésünk és egyediségünk érzetének átalakítása
Neptunusz: Spirituális és/vagy társadalmi ideáljaink átalakítása
Plutó: Benső erőink, különösen értelmi és akarati erőink használhatóságának átalakítása
Chiron: lelki sebeink
Szaturnuszon túli bolygók: tömegkarma - Uránusz, Neptunusz, Plutó

PREDESZTINÁCIÓ ÉS SZABAD AKARAT:
A sorsban nagyrészt elrendeltetett körülmények között és meghatározott életúton járunk, a kijelölt feladatokat kell beteljesíteni a léleknek. A szabad akarati tényezők olyan választható erőkifejtést jelentenek, mellyel a nem kötelező feladatokhoz látunk hozzá jó lelkiséggel, fejlődni vágyó hozzáállással.
A test, lélek és a szellem hármasságában a test a fizikai burok, mely múlandó; a lélek örökké létező, újjászülető-vándorló, fejlődő, pszichés, érzelmi megnyilvánulásokat mutató életerő; a szellem az Isteni Egy, a teremtő erő.

Karma és reinkarnációk gondolatköre a Bibliában:
Jób 14:14
Prédikátorok könyve 1:11
Jeremiás 1:5
Máté 17:9-13. 16:13
Márk 6:15
Lukács 9:18
János 3:7, 1:21,25
Kolosszeieknek írt levél 3:3
Júdás 1:4
Jelenések könyve 3:12


Karma Asztrológia

Tér és Idő szemléletek, Kronosz avagy Szaturnusz

Mindennek megvan a maga ideje

Mindennek megszabott ideje van,
megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.
Megvan az ideje a születésnek,
és megvan az ideje a meghalásnak.
Megvan az ideje az ültetésnek,
és megvan az ideje az ültetvény kitépésének.
Megvan az ideje az ölésnek,
és megvan az ideje a gyógyításnak.
Megvan az ideje a rombolásnak,
és megvan az ideje az építésnek.
Megvan az ideje a sírásnak,
és megvan az ideje a nevetésnek.
Megvan az ideje a gyásznak,
és megvan az ideje a táncnak.
Megvan az ideje a kövek szétszórásának,
és megvan az ideje a kövek összerakásának.
 
Megvan az ideje az ölelésnek,
és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak.
Megvan az ideje a megkeresésnek,
és megvan az ideje az elveszítésnek.
Megvan az ideje a megőrzésnek,
és megvan az ideje az eldobásnak.
Megvan az ideje az eltépésnek,
és megvan az ideje a megvarrásnak.
Megvan az ideje a hallgatásnak,
és megvan az ideje a beszédnek.
Megvan az ideje a szeretetnek,
és megvan az ideje a gyűlöletnek.
Megvan az ideje a háborúnak,
és megvan az ideje a békének.
(A Prédikátor könyve)

» Kronosz avagy Szaturnusz
A Szaturnusz vagy Kronosz - Khronosz (időatya) - ikonográfiája összefonódott a melankolikus emberrel: leggyakrabban látjuk csontvázként, támaszkodó öregemberként, kezében sarló vagy kasza, másik kezében pislákoló lámpás, vagy homokóra, könyv. Khronosz az antikvitásban az időt jelenti, első nemzőerőt is mintáz. A keletkezés legősibb mivolta okán gyakran áll a képben egy saját farkába harapó kígyó is, az időtlenség örök tényét jelképezve. Khronosz a mitológia szerint, atyját, Uranoszt kasztrálta. A gyermekek, akik megszületésük után nem élhettek, apjuk gyomrából fordítva jöttek ismét világra.

» Szaturnusz az asztrológiában
A középkori asztrológia szerint a modellben a Földet középpontnak tekintő nézetben a középponttól számított hetedik bolygó. A Naprendszer utolsó látható bolygója a tradícionális hagyományok szerint, ezért a látóhatár végének szimbólum analógiái: határ, küszöb, kapu, rév. A Szaturnusztól távolabb eső bolygókat (transzcendens bolygók, Neptunusz, Uránusz, Plutó) a nagy általánosságok elemzésénél ezért sokszor mellőzni is lehet, hiszen ezek még lassabban mozognak, és leginkább a tömegkarmára utaló jelentőségeket hordozzák, valamint a szülött személyes emberfeletti vagy spirituális lehetőségeire utalnak.
A Szaturnuszt sorsbolygónak tekintjük, a Jupiterrel együtt jelentik azokat a rendeltetéssel kapcsolatos tartalmakat a horoszkópban, amelyek meghatározzák a szülött dolgát a földön.SZATURNUSZ

A Szaturnusz bolygó illetve az erős szaturnuszi analógiák (Bak jegy, jelentős Szaturnusz helyzet) a születési horoszkópban olyan értelmet nyerhet, miszerint a szülöttnek rendeltetése az idővel való foglalkozás - például Nap-Szaturnusz együttállással horoszkópjában valószínű, hogy érdekli az asztrológust a horary, vagyis az idővel, időzítéssel, időválasztással kapcsolatos kérdések. Rossz Szaturnusz állással talán pontosan azért keveredik az ember erre a területre, mert nincsenek a dolgok időben helyben, talán emberünk mindig el is késik...

» A Karma Ura
A Szaturnusz a születési horoszkópban az emberi élet fő karmikus problémájára mutat rá, a legnagyobb feladatra, legnehezebb vizsgára, fájdalomra vagy frusztrációra. Vizsgálandó az elem és a minőség, a házhelyzet, jegy, együttállás, kvadrát/szembenállás (múltban: visszaélés, fájdalom) - ezekből feszültség, jó esetben energia termelődik. A Szaturnusz akadályokat jelző tényező! Értelme a karma-asztrológiában: ahol jelentkezik, azon csiszolni kell, itt adódik alkalom az új hozzáállásra, a karma építésére.

» Idősíkok
Horoszkóp felállításánál kulcsfontosságú kérdés, hogy tudjuk-e a képlethez elengedhetetlen helyi koordinátákat és az IDŐT. Az idősíkok szimbolikusak még egy horoszkópban is, hiszen a különböző történelmi korokban másféle nézet adta a kiindulás pontját is, ezen felül az idő elemzéséhez kellő házhelyzetek számítása is változott. Manapság a világ asztrológusainak nyolcvan százaléka a Placidus házszámítást alkalmazza (a tér- és idő szemléletekről matematikai elmélkedéseket Dubravszky asztrológia könyvében lehet olvasni). Az idő filozófiai megragadásához még így sem lehetünk elég közel, ez az örök gondolkoznivaló: a volt, a van és a lesz az asztrológiai prognosztika legérdekesebb része, jól számított válaszokkal a kétkedők számára is lehet bizonyítékokat szolgáltatni.
A "Honnan jöttem" kérdés a karma-asztrológia legfontosabb témája, a "Mivé válhatnék" a kiindulás a személyiségfejlesztő célú terápiáknál.

» A Szaturnusz szimbóluma:
Szaturnusz
Az asztrológiai szimbólum a keresztet és a félkört hordozza a jelzésben, éspedig a kereszt felül emelkedik a félkörön.
Ez az elhelyezkedés az anyagiság mindenekfelett való voltára utal, mert ennek megkerülése földi hatalommal lehetetlen, és mindig szembesülnünk kell a matéria követelő szükségleteivel.
A Szaturnusz szimbolizálja az igazságot és a jogot.
A zsidó hagyományok szerint a zsidók csillaga. Együttállása Jupiterrel: a Betlehemi csillag.
Lassú keringésű, jelenti az öregkort és az elmúlást.
A legnagyobb balszerencse bolygója: az infortuna major. - Jelezhet karmikus adósságok beköszöntét az életben, vagy konkrétan rossz gazdasági eredményeket, járványt, hét szűk esztendőt, elnyomást, erőtlenséget.
Jó értelemben állhatatosságot hoz, kitartást, tudást, fegyelmet, hosszú távú eredményeket.

A Sors a TAROT DE MARSEILLES kártyában:

IX. Remete
Remete
     
X. Sorskerék
Sorskerék


Karma Asztrológia

Meditációs gyakorlat:
Ismerjük meg karmikus kérdéseinket! Mit vizsgáljunk majd később asztrológiai módszerekkel, grafológiával, más ezoterikus, alternatív módszerrel?

A FÓKUSZOLÁSHOZ (gyújtópontba állítás, nagyítás) szükséges kérdések, gyakorlatok

A FÓKUSZOLÁS egy belső testi, lelki és szellemi aktus, szelíd kihallgatása a magunkból érkező jeleknek. A lelki növekedésnek, bármiféle segítségnek, terápiának ez a kutatás lehet az alapja: végülis az ember önmagán végzi el a változás munkáját is! A fókuszolás, Gendlin módszere a humanisztikus pszichológia területein belül segíti az önmegismerést, ám nem szükséges terapeutai végzettség ahhoz, hogy legyen szelektív hallásunk az intuitív érzékeléshez, önmagunkhoz vezessen el - ebben gondolkozásunkat, meditációs technikát is segítségül hívhatunk.

A FÓKUSZOLÁS egy belső testi, lelki és szellemi aktus, szelíd kihallgatása a magunkból érkező jeleknek. A lelki növekedésnek, bármiféle segítségnek, terápiának ez a kutatás lehet az alapja: végülis az ember önmagán végzi el a változás munkáját is! A fókuszolás, Gendlin módszere a humanisztikus pszichológia területein belül segíti az önmegismerést, ám nem szükséges terapeutai végzettség ahhoz, hogy legyen szelektív hallásunk az intuitív érzékeléshez, önmagunkhoz vezessen el - ebben gondolkozásunkat, meditációs technikát is segítségül hívhatunk.

Kulcsok a karmikus gondolkozáshoz (gyakorlati munka):
Teret csinálok magamnak
Hogy érzem magam?
Mi áll közém és aközé, hogy jól érezzem magam?
(Üdvözlöm az érzéseimet, aggodalmaimat)

Átélem a kérdést, amelyre koncentrálhatok
Mit érzékelek a testemben?
Érzékelem a homályok kényelmetlenséget
Fogantyúkat találok
Megkeresem az átélt érzet minőségét
Szót, képet találok hozzá
Rezonáltatom
Oda-vissza megyek a szó / kép és a probléma átélt érzete között
Megfeleltetem, összeillőségüket ízlelgetem
Kérdéseket teszek fel
Mi a probléma, ami ezt az egészet belőlem kiváltotta?
Mi a legrosszabb ebben az érzésben?
Mi az igazi lényege?
Mire volna szükség?
Minek kellene történnie?
Engedem, hogy érzések közeledjenek
Milyen érzést tapasztalnék, ha minden rendben lenne?
Hallgatom a testem válaszát
Üzeneteket fogadok
Örülök annak, ami megszólal bennem
Megkérdezem a testem, akar-e még emlékezni, összpontosítani, fókuszolni, vagy most abbahagyjuk?
Az előrelépést ott lehet hagyni, később visszatérni.

Megfigyeléseinket naplóban rögzíthetjük, hogy időpontokkal ellátva később hasznunkra lehessen - már tudjuk, hogy mindent utólag értünk meg... A más módszerekkel történő összevetés (asztrológia, jelek véletlenszerűségének vizsgálata, szinkronicitás, más testi vizsgálatok eredményei) "véletlenül" egybe fognak esni, hogy megerősítést adjanak arról, amit meg kellene látnunk karmikus fejlődésünkhöz.


Karma Asztrológia

HÁROMNAPOS KARMAOLDÓ gyakorlat:
Tisztítsuk meg lelkünket, szellemünket és testünket!
Három napban, újholdnál érdemes végezni, akinek módja van rá - minden hónapban
(de legalább évente kétszer).

A KARMAOLDÁSHOZ szükséges, naponta végzendő lelki és testi gyakorlatok és tennivalók

A KARMAOLDÁS egy belső testi, lelki és szellemi tevékenység, szelíd módszer a múltból hordozott terhek enyhítésére és felkészülés a Szabad Akarati tennivalók elvégzésére.

Kulcsok tizenkét pontban: (gyakorlati munka)

1. Hamarabb ébredek, mint szoktam.
Reggel időt találok arra, hogy visszaidézzem álmomat.
Átgondolom a napomat, hogy csak befelé figyelek majd, magammal törődöm.
Olvasok valamilyen szellemileg-lelkileg ösztönző olvasmányt, erőgyűjtő maximát,
füveskönyvet.
Alaposan, rituálisan megtisztálkodom.
Könnyű, sok folyadékkal telített táplálékot veszek magamhoz, kerülöm a kévét, alkoholt,
húst.
2. Találok egy kellemes, pozitív, de nem kifárasztó tennivalót, amely előrébb viszi életem.
Csak azzal foglalkozom, hogy építsem sorsom, jótékony legyek, felfelé törekedjek.
Egyszerű tennivalókat, rutin dolgokat teszek csak, magam körül rendet teszek, ellátom
magam.
3. Magammal törődöm, meditációra alkalmas helyet keresek.
Nyugalomban töltök magammal IDŐT, adok magamnak türelmet és figyelmet, hogy egyedül,
csendben lehessek.
Ha szükségem van pihenésre, egyszerűen relaxálok.
Ha felmerülnek gondolataim, nyíltan befogadom, meghallgatom, lejegyzem őket.
Ha feltör a múltam, megnézem a képeket, átélem, majd végignézem, hogyan távozik,
elmúlik.
4. Ítéletmentesen fogadok mindent.
Csak a szemlélődéssel foglalkozom.
Életemben felmerülő történéseket végignézem, társaim meghallgatom.
Nem kritizálok sem tetteket, sem embereket.
5. Nem méltatlankodom.
A sorstól mindig támogatást kapok, a történések csak jelek erre.
Merre jutok? Mindig amerre szükséges.
Mindent örömmel fogadok, és megtekintem, mi benne a jó, merre terel, merre vezet.
6. Helyesen táplálkozom (böjtöt tartok)
Igyekszem kiüríteni szervezetemből a felhalmozott mérgeket, feldolgozatlan felesleget.
Nem fogyasztok nehéz húsokat és zsírokat.
Kerülöm az édességet, luxus táplálékokat.
Sok folyadékot, sima vizet, gyógyteát iszom, átmosom szervezetem.
7. Teszek valamit, amit eddig kerültem, mert kellemetlen kötelesség volt.
Visszatekintek az elmúlt időkre, mi alól igyekeztem kibújni.
Azzal a tudattal, mintha tiszta lappal indulnék, lépéseket teszek ennek a feladatnak
a megoldására.
Előre gondolok arra, milyen könnyű lesz lelkem, ha végeztem ezzel.
8. Névtelenül teszek valami jót.
Körbetekintek, hogy magamhoz képest mennyien szenvednek nálam jobban.
Megvizsgálom az embereket, hogy az ő gondjuk sokkal nagyobb az enyémnél.
Keresek gondolatban valakit, akin segíthetnék.
Titokban, hogy személyem ne derülhessen ki, teszek javára (dolgát elintézem vagy
adományt nyújtok.)


Karma Asztrológia

Karma-Asztrológia - Szöveggyűjtemény - Tanulságos Olvasnivalók

Egy elgondolkodtató régi tanmese arról, van-e a létezésnek értelme,
vagy csupa értelmetlen dologból áll?
Ki tanít, kit tanítanak, végülis ki kit "visz át"?...

A SKORPIÓ ÉS A TEKNŐC

A skorpió és a teknőc egy folyó partján találkoztak egymással. Bizonyos értelemben ez a folyó az élet folyama - aminek partján mindannyian keresgéljük a tutajt, amivel átkelhetnénk a túlsó partra.
A skorpió is szeretett volna átjutni a túlsó partra. Megkérdezte hát a teknőcöt.
- Ha szépen kérlek, átvinnél engem a túlsó partra?
A teknőc végigmérte, és gyanakodva így szólt:
- Nem. Sokat hallottam rólatok, skorpiókról. Ti nagyon hebehurgyák vagytok, te is biztosan bizalmaskodó és szeszélyes vagy. És épp az olyanok, mint te, skorpió lévén, bizonyára váratlanul belém marnátok, és akkor én elpusztulnék.
- Ó, édes pajtásom - felelt a skorpió - , használd csak a józan eszedet és a logikádat, mit jelentene számomra, ha megmarnálak? A vízbe fulladnék azon nyomban, és mindketten odavesznénk. Ha te megfulladnál, én is megfulladnék, én ugyanis nem tudok úszni.
A teknőc fontolóra vette a hallottakat, és megenyhült. Eképp gondolkodott magában: Ugyan mit történhet, hiszen, ha nem akar megmarni, minden rendben van. Miért ne vinném át a folyón?
- Rendben - szólt végül a skorpiónak - , kapaszkodj a hátamra, és már mehetünk is!
A furcsa páros megindult a túlsó part felé, ám még a folyó közepéig sem értek, amikor a skorpió mégis belemart a teknőcbe, aki kínok között haldoklott az erős méregtől, de azért még odaszólt a fuldokló skorpiónak.
- Miért tetted ezt? Ennek semmi értelme nem volt!
- Az élet teljesen értelmetlen! - felelte a skorpió, és elmerült.


HERMÉSZ TANÍTÁSAIBÓL - TABULA SMARAGDINA

Való, tévedéstől mentes,
biztos és igaz mindenekfelett,
Hogy ami fent van, a lentihez hasonló,
S ami lent van, a fentihez,
Beteljesítvén az Egyetlen számtalan csodáját.
Ahogyan pedig az összes dolog
az egynek elgondolása szerint lett,
Úgy minden ebből az Egyből vette eredetét
egyetlen átváltozás által.
Atyja a Nap, anyja a Hold,
A Szél hordozta méhében, s a Föld tartja fenn.
Ő a jelenségek valamennyi megnyilvánulásának
nemzője a világ egészében,
Hiszen a tökéletesség benne rejlik erejében.
Ha a földre vetül, elválasztja annak elemét
a Tűztől, a finomat a durvától,
S nagy óvatossággal emelkedve onnan
lassanként a Mennyekig hatol,
Majd ismét visszahull a Földre, egyesítve magában
a felsőbb és alsóbb dolgok befolyását.
Így lehet tiéd az egész világ világosságának
dicsősége, s minden sötétség
menekül majd előled.
Ebben rejlik valamennyi erő szilárd állhatatossága,
Mivel minden megfoghatatlant áthat éppúgy,
akár a tömörebb állománnyal rendelkezőket.
Így lett e világ létrehívva,
S ezáltal válnak oly csodás átváltozások
elérhetővé, melyeknek elve ugyanez.
Azért hívnak Hermész Triszmegisztosznak,
mert a világ bölcsességének
mindhárom része birtokomban van.
Amit a Nap hatásairól mondhattam, befejeztem.


ASSISI SZENT FERENC NAPHIMNUSZA

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás,
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképen urunk-bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a te világosságod
És szép ő, és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram, téged hold nénénk és minden csillaga az égnek.
Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek!

Áldjon, Uram, tégedet szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
Kik által élteted minden te alkotásod.

Áldjon, Uram, téged víz húgunk,
Oly nagyon hasznos ő,
Oly drága, tiszta és alázatos!

Áldjon, Uram, tűz bátyánk;
Vele gyujtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát
És tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, akik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, kik magukat megadták a te szent akaratodnak.
A második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok
És mondjatok hálát neki
És nagy alázatosan szolgáljatok.


Lao Ce: TAO TE KING

33
Okos, aki érti az embereket;
aki önmagát érti: ihletett.
Hatalmas, aki másokat legyőz;
aki önmagát legyőzi: erős.
Aki törekszik: nincs híján akaratnak;
aki megelégszik: gazdag.
Aki nem veszti természetét: hosszúéletű;
aki nem veszti emlékezetét: örökéletű.
52
Az ég alatt mindennek eredete
az ég-alattiak anyja.
Aki eléri az anyát,
megismeri a gyermekeit;
s ha megismeri a gyermekeit,
újra említi az anyát.
Élete végéig nem éri veszély.
Aki betömi oduját,
bezárja kapuját:
élete végéig nyűg nélkül él.
De ha kinyitja kapuját,
magára-veszi minden baját:
élete végéig gondban él.
Aki a parányit meglátja: éles szemű;
aki gyengeségét megőrzi: hatalmas-életű.
Aki tiszta fény,
s a világossághoz folyton visszatér,
nem éri veszély:
az állandóságban él. /Weores S./


Adam de Saint-Victor:
HÚSVÉTI ÉNEK

Mundi renovatio

Az egész világ ujul.
Új örömök intenek.
Ahogy föltámadt az Úr,
föltámadnak mindenek.
Érzik Alkotójukat,
mily erős, és Úrukat
szolgálják az elemek.

A tűz lobog és röpül.
A levegő szétterül.
A víz árad s völgybe gyűl.
A föld biztonságban ül.
Ami könnyü, föltolul,
és a mélybe hull a súly.
Minden, minden megújul.

Már az ég nem olyan borús,
a tenger sem háborús,
a szél sem olyan vad, oly bús,
földi lejtőnk kivirult.
 
Ujrazöldel a kopár,
ujra meleg a sugár,
mivel a tavasz kigyult.

Enged a Halál fagya,
e világnak hadnagya
birodalmát föladja,
melyet bennünk hódított.
Míg azt, ami nem övé,
vágyott, hogy megörzené,
sajátjából kikopott.

Élet a halált veri,
s már az ember megleli,
mi úgy fájt elveszteni:
az Édennek kéjeit.
Kardját leeresztve im
utat ád Kerubim,
s az út könnyű és szelid.

Krisztus ujra eget nyit és rabokat szabadít,
akiket fogságba vitt
holtuk óráján a bűn.
Azért diadalukat
Atyának és Fiunak
s Szentléleknek, zengjük hűn!
/Babits M./


Márai Sándor: Füveskönyv

69
Arról, hogy az értelem kevés a megértéshez
Az értelem nem elég ahhoz, hogy megértsük önmagunkat vagy a világ tüneményeit: a lényeges, a csalhatatlan megértéséhez és érzékeléséhez valami más is kell, több, mint az értelem. Kell hozzá kegyelem is, alázat is, testünknek és ösztöneinknek valamilyen különösen szerencsés működése, vizsgálatunk tárgyának egyfajta előnyös elhelyezése, s talán a csillagképek megfelelő alakulása is szükséges hozzá, hogy megértsünk e földön valamit. Gondolj erre, mikor büszke vagy, mert azt hiszed, érted ezt vagy azt.

45
A lélekről és a hatalomról
Minden régi bölcselet égető kérdése volt: "Mi van az ember hatalmában?" S egyhangúan feleltek mind: "Csak a lelke."
Ez a legrégibb, igen, az egyetlen igazság, melyet az ember értelme megismert és föltétlen igaznak elfogadott. Az idő, a tapasztalás, az érzékelés és a tűnődés nem változtatta meg ezt az igazságot. Csak lelkünk van hatalmunkban, semmi más. De ez a hatalom korlátlan. Nem sértheti meg senki, nem veheti el tőlünk senki a lelkünk fölött gyakorlott hatalmat, nincs az a zsarnok, nincs az a társadalmi rendszer, természeti törvény, mely megakadályozhatná, hogy lelkünkben szabadok legyünk. Ez a szabadság föltétlen. S ehhez a szabadsághoz odamérve minden más szabadság, melyet a társadalom, a hatalom és a pénz adhat nekünk, töredékes és viszonylagos.

180
Arról, hogy mi volt dolgod a földön
Végül is, tudnod kell, mi volt dolgod a földön. Semmi esetre sem az, hogy bizonyos összegű, állagú és minőségű csontot, húst, zsiradékot és zsigereket vegyi üzemben tartsál. Az sem, hogy címeket, rangokat gyűjts, elnök legyél valamilyen társaságban, díszes ruhákban sétálj és rázzad a csengőt. Az sem – s ez már jobban fáj - , hogy boldog legyél, mert boldogság nincsen, hiszen minden vágyad a megvalósulás pillanatában eltorzul, s inkább nyűg már mint öröm. Ilyen az ember.
Nem, egyetlen dolgod, létezésed egyetlen értelme a földön, hogy megismerjed az emberi és a világi dolgok igaz természetét, az emberi és világi tünemények összetartozását, s méltányosan viselkedj akkor is, ha embertársaid méltatlanul viselkednek.
Ez volt a dolgod a földön; nem több.


A Sors a SYMBOLON kártyában:
A MesterKarma Asztrológia

Olvasnivalók KARMA Asztrológia témakörben:

Szerző Cím Kiadó, hely, év
Andrews, Ted Hogyan tárjuk föl előző életeinket? Reinkarnációs gyakorlati kézikönyv Édesvíz, Budapest, 2002.
Arroyo, Stephen Asztrológia, karma és átalakulás - A születés belső dimenziói Bioenergetic, Budapest, 2000.
Andrews, Ted Hogyan tárjuk föl előző életeinket? Reinkarnációs gyakorlati kézikönyv Édesvíz, Budapest, 2002.
Biblia; Gilgames eposz; Kalevala; Korán, ...    
Dethlefsen, Thorwald Élet az élet után - A lélek halhatatlan Édesvíz, Budapest, 1992.
Gostoni, Eva Kezedben a sorsod - A karma útjai Agon, Budapest, 2004.
Green, Liz Szaturnusz - Egy ősi démon új megvilágításban Bioenergetic, Budapest, 2004.
Hall, Judy Ki vagy nekem, életem? Az előző életekről más szemmel Bioenergetic, Budapest, 2000.
Hall, Judy Rokon lelkek, lelki társak - Időn túli kötelék Bioenergetic, Budapest, 2000.
Hamann, Brigitte Az élet célja Bioenergetic, Budapest, 2003.
Hamilton, Edith Görög és római mitológia Holnap, Budapest, 1992.
Hornok Dr, Sándor válogatás Hermész Triszmegisztosz - Összegyűjtött tanítások Farkas Lőrinc Kiadó, Budapest, 2001.
Krishnamurti Gondolkozz ezeken - Szabadságról, Szeretetről, Szépségről Édesvíz, Budapest, 2004.
Lake, Gina Karma az asztrológiában Édesvíz, Budapest, 2001.
MacLaine, Shirley Camino - A lélek utazása Édesvíz, Budapest, 2003.
Mumford Dr, Jonn A Karma kézikönyve Édesvíz, Budapest, 1999.
Orban, Peter A Szaturnusz és a sors hatalma Bioenergetic, Budapest, 2002.
Rohr von, Wulfing Karma és szabad akarat a horoszkópban Bioenergetic, Budapest, 2001.
Sri Chimnoy Életem lélek-utazása, mindennapi meditációk Magyar Könyvklub, Budapest, 2003.
Sullivan, Erin Szaturnusz tanításai - Az elme, a test és a lélek határai Édesvíz, Budapest, 2002.
Szabó Judit Hazatérés - A lélek útja a halál után Magánkiadás, 2000.
Szepes Mária A Vörös Oroszlán - Az örök élet itala Édesvíz, Budapest, 2000.
Vekerdi József válogatás Buddha beszédei Farkas Lőrinc Kiadó, Budapest, 2001.
Webster, Richard Útmutató előző életeink megismeréséhez Bioenergetic, Budapest, 2004.


Karma Asztrológia

Karma Asztrológia
» Önismereti Program «
Karma Asztrológia
» Sorselemzés «

Kezdőlap - Astrology In English - Asztrológiáról mindenkinek - Asztrológia és pszichológia - Asztrológiai tanácsadás
Bűvös-Bájos MÁGIA - Karma Asztrológia - Symbolon - Tarot Akadémia - Meditáció - Horoszkópkészítés
ASZTROLÓGIA Fogalomtár: Díjtalan Mini Tanfolyam - Olvasnivalók
Ajánlott linkek, klubok, programok - Imolai Judit asztrológus - Elérhetőségek
Rendezvényszervezés Jósda
Kapcsolat-Klinika Csoport - Holdasszony
* Általános Szolgáltatási Feltételek (pdf)
* Adatkezelési Elvek (GDPR) (pdf)

Astrologia
Imolai Judit Asztrológus honlapja
telefon: 20/9462293    e-mail: Astrologia - ügyfélszolgálat        

A honlap számítástechnikai munkáit Budavári László AsztrálFény gondozza.